واقعیت افزوده (AR) در مقایسه با واقعیت مجازی (VR) : تفاوت ها و شباهت ها؛ بخش اول